Loading

Family Library and Sources

Please note that some files are of substantial size

Back to Main Page


Donia a Britzum  General Sources and References   

Belgium

Leuvense Stadbestuurders 12de - 18de eeuw (Peter Crombecq 2010)                                                               Leuven

Hoge-Gerechts-Hof van Holland mitsgaders Braband en Vlaanderen (Reinier Boitet 1740)                                  Vlaanderen

Genealogisch Repertorium van Bazel 1295-1640 (Jerome Smet 2007)                                                               

Genealogisch Repertorium van Temse 1166-1620 (Jerome Smet 2004)                                          

Staat van Goed Heerlijkheid Watervliet (Wilfried Steeghers 1983)                                                                        

Staat van Goed Waterland-Oudeman (Wilfried Steeghers 1983)                                                                           

De Leeuw van Vlaenderen (Hendrik Conscience 1843)                                                                                       De Leeuw

Edelen en Leenmannen Vlaanderen (Pieter Donché)                                                                                             Leenmannen   

Jaer Boecken der Stadt Brugge (Joseph van Praet 1765)                                                                                     Brugge

Stadsarchief Gent Huwelijken Parochies                                                                                                              St Baafs 1618-1796      St Martinus 1584-1796      St Michiels-Noord 1589-1796      St Michiels-Zuid 1654-1796     St Pieters 1584-1796     St Salvators 1599-1796     St Jacobs 1585-1796     St Niklaas 1590-1796     Spaans Kasteel 1605-1796

Friesland

Very interesting documentation / links about Leeuwarderdeel, Friesland                                                                Documentatiestichting Leeuwardendeel 

Friese Zegels                                                                                                                                                       Frisian Seals

Rerum Frisicarum (P. Winsenius 1646)                                                                                                                Frisicarum

Repertorium Lenen van de Graaf van Holland Ten Oosten van het Vlie (J.C. Kort 1987)                                      Vlie

Klooster Klaarkamp (Nout te Riele 2003)                                                                                                           Klooster Klaarkamp

Zorg in Leeuwarden 1500-1800 (Jo Spaans)                                                                                                       Zorg

Ordennantie van myne Heeren van den Raede (Ian Rechou 1645)                                                                        Ordennantie

Cronique eb vers De Jean van Heelu (J. Willems 1836)                                                                                        Cronique

FRISIA sev de virisre;Bvqve Frisiae MDLIX  pontifices frisiorvm, potestat Frisia(M.H. Frisio 1559)                    Martino   

Vaderlands Museum voor Nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Gescheidenis (C.P. Serrure 1859)                  Museum 

Vaderlands Woordenboek (Jacobus Kok)                                                                                                           Woordenboek

Repertorium op de Lenen van de Graaf van Holland Ten Oosten van Het Vlie 1308-1641 (J.C.Kort 1987)          Repertorium

Beschryving van de Heerlykheid van her dorp Alphen aan den Ryn (P. Plemper 1714)                                          Alphen 

Stam en Wapenboek van Aanzienelijke Nederlandsche Familien (A.A. Vorsterman van Oijen 1885)                     

Register van Vriesland (G.F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1748)                                                Charterboek

Oudheden en Gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers (Christiaan Vermey 1723)                            't Vlie en de Lawers

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen (Jona Willem te Water)                        Verbond

Biographisch Woordenboek der Nederlanden (J.A. de Chalmot)                                                                          Biographisch Woordenboek

Amoral Géneral Illustré  (J.B. Rietstap 1884)                                                                                                       Names (A-D) (E-K) (L-R) (S-Z; Supplement) Family crests (A-B) (C-F) (G-K) (L-O)               (P-S) (T-Z;Supplement)  

Worp van Thabor Kronijk van Friesland (H. Kuipers 1871)                                                                                 Kronijken van Friesland

Research Papers: Britzum - Donia - Friesland Origin of (M.A. van Britsom 2010)                                                 Research

Groot charterboek der Graaven van Holland van Zeeland en Heeren van Vriesland  (Frans van Mieris 1753)        Part   (1)    (2)    (3)    (4)    (Index)

Volledige Chronyk van Oostfrieslant (Eggerik Beninga 1723)                                                                                Chronyk

Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie (P.N. Noomen 2009)                                            

Archief voor Vaderlandsche en inzonderheid Vriesche Geschiedenis (G.T.H. Suringar 1824)                                 Friese Geschiedenis

Codex Diplomaticus Neerlandicus -- verzameling van oorkonden geschiedenis (Kemink en Zoon 1857)                 Oorkonden 

Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen (Mr. A.J. Andreae 1893)                                                           Grietmanen

Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot 1795 (Jonkhr. Mr. H. Baert van Sminia 1837)        Naamlijst

Geschiedenis van de Onlusten tusschen de Scieringers en Vetkoopers in Vriesland (A.v.H*** 1829)                      Vriesland

Heeren Stadhouderen van Vriesland (Johannes van den Bosch 1770)                                                                      Stadhouderen

Algemene Beschryvinge van Oud en Nieuw Friesland (Foeke Sjoerds 1766)                                                          Friesland

Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland (J. van Leeuwen 1857)                                                                   Charterboek

Hollandsche,  Zeelandsche en de Vriesche Chronryk (Petrus Schriverius 1677)                                                       Chronryk

Kronyk der Geschiedeissen van de Vrye Friesen (J. van Leeuwen 1834)                                                                 Kronyk

Friezen uit vroeger Eeuwen. Opschriften uit Friesland 1280-1811 (drs. Hessel de Walle)                                        

Behelzende de Besfchyving der Vereenigde Nederlanden En wel in 't byzonder Friesland (P. Schouten)                    Eerste Deel

Historische Jaarboeken van oud en nieuw Friesland (Foeke Sjoerds 1770)                                                               Historie

Zorg in Leeuwarden 1500-1800 Stadsbestuur en zorg voor algemeen welzijn (Jo Spaans)                                        Zorg

Wekelyks Nieuws uyt LOVEN (J. Jacobs 1770)                                                                                                     Nieuws 

De Vrije Fries deel I (G.T.H. Suringar 1839) deel II (G.T.H. Suringar 1859)                                                             Part    I     II

Aardrijkskundewoordenboek der Nederlanden (A.J. van der Aa 1851)                                                                    Part     I     II    III  

Dictionaire Historique et Critique Supplement I - P (Pierre Bayle)                                                                             Supplement

Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren in 't byzonder Dl. 1 Friesland (P.Schouten)        Friesland

Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariëngaard en Lidlum (D.A.Wumkens 1929)                                                   Mariëngaard en Lidlum

Italia  

References Engraving of Maps by Antuninu and Franciscus Donia in Biblioteque National France (DnF)                   DnF

Ingrassia and Matteo Donia Ingrassiae, In Galena librvm de Ossibvs, MDCIII (1603)                                              Ingrassia

Dutch students at Italian Universities 1426-1575 (Dr. A.L. Vervoort )                                                                      Students

Le Antiche Lucerne (Pietro Bellori)                                                                                                                          Lucerne     

Polystichon ( Matteo Donia 1595)Parnormitae;Ilustre Domico;Formica;D.Francisci Ivdicis; ad posteros;                    Panormi    

lustri domico;Charontis;Parnormi questus;         

Aquis et Aquaeductibus Veteris Romae dissertationes tres  (Raffaelo Fabretti pub 1680)                                          Aquaducts of Rome

with engravings by Franciscus Donia

Series chronologica et imagines regn Hispaniae (Jacobus Blondeau and Franciscus Donia 1685)                               regn Hispaniae                                                                      

Vesalius and his De Humani Corporis Fabrica ( Charles Singer)                                                                                Andrea Vesalii

Research Papers: Britsum - Mateo Donia Cum Suis - Italia  Origin of (M.A. van Britsom 2010)                                Research

Haskel F Norman library of science and medicine on Vesalius Cum Suis                                                                    Part   (1)    (2)   (3)    (4) (Index Principal References Cited)

Giovanni Filipo  INGRASSIA 1510-1580. (Ole Daniel Enersen)                                                                               Ingrassia

Matteo Donia e Leonardo Orlandini biography of’(1880 Ugo Antonio Amico)                                                           Matteo

Giovanni Filippo Ingrassia (1817)                                                                                                                              Medico. Ed Anatomico Siciliano     

Motu Animalium (Joh. Alphonsi BORELLI 1743) engravings by Franciscus Donia                                                     Animalium

Champagne et Brie; Francois de Donia, 38th prieur (monastery) chartre de mont-dieu 1463. (L. Frémont 1892)       Brie   

Archeologique et Historique de L'Orléans Estudiants ’ page 70 frans donia’                                                               Students  

Galeni Opera ex octaua Iuntarum editione                                                                                                                  Galeni

Geschriften van Andreas Vesalius (F.M.G. de Feyfer 1915)                                                                                       Vesalius

Roma Subterranea Novissima in qua Antiqua Christianorum (Pauli Aringhi)                                                                 Roma

Andreas Vesalius - The reformer of Anatomy (A. Holomanova; etc..2001)                                                                 Vesalius


 General Sources and References 

Précies L'Histoire Moderne (Ernest Flammerion 1827)                                                                                               Introduction

Woordenboek van de familienamen in Zeeland    (Dr. Frans Debrabandere)                                                                Namen

Livre architecture autels cheminees (Barbet)                                                                                                                Architecture

Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen (S.F.W. Hoffmans 1835)                                        Griechen

Amoral Géneral Illustré  (J.B. Rietstap 1884)                                                                                                              Names (A-D) (E-K) (L-R) (S-Z; Supplement) Family crests (A-B) (C-F) (G-K) (L-O)  (P-S)       (T-Z;Supplement)      

Nederduits dopen Steenwijk Nov 1795 - Dec 1797                                                                                                   Steenwijk

Nederlands Gereformeerd dopen Sliedrecht 1704 - 1769                                                                                           1704-1769    1770-1808    1809-1812

Successie rechten 1806 - 1812 Wijngaarden, Sliedrecht, Naaldwijk en Niemandsverdriet.                                          Sliedrecht

Sprang dopen 1644 - 1669                                                                                                                                        Sprang

1860 Federal Census Cherokee County, Texas                                                                                                          Census

Nederlands Dopen Waalse gemeente Dordrecht 1586 - 1812                                                                                    1586-1637    1637-1677    1677-1794    1792-1812

Nederlands Huwelijken Waalse gemeente Dordrecht                                                                                                  1591-1640    1640-1659

Nederlands Gereformeerd Huwelijken Dordrecht 1685                                                                                              Dordrecht

Nederlands Hervormde Dopen Dordrecht 1803-1806                                                                                                1803-1806

Nederlands Hervormde Dopen Dordrecht 1724-1727                                                                                                1724-1727

Nederlands Hervormde Dopen Dordrecht 1743-1748                                                                                                1743-1748

Nederlands Hervormde Dopen Dordrecht 1749-1753                                                                                                1749-1753

Dordtenaren en hun voorouders  Genboek Dordrecht                                                                                                 Dordrecht

Aantekeningen van gehaalde zeebrieven Dordrecht 1757- 1779    1780 - 1802                                                          Zeebrieven  

Nederlands Gereformeerd dopen Ottoland 1732 - 1803                                                                                            Ottoland    

Nobiliare de Pays-Bas et du comté de 1724-94 Bourgogne (Jean Charles Joseph de Vegiano 1866)                          Nobiliare

Histoire des Ducs De Bourgogne 1364-1477 ( M de Barante)                                                                                    Bourgogne

Histori der Nederlandsche Vorsten Deel 1 (Frans van Mieris)                                                                                      Vorsten

Dutch Military Medical Discharge Reasons                                                                                                                  Medical


Website Sources

    http://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html

    Archives London

    Militie Registers Nederland

    Het Rijksarchief in België

    Genealogie Ravels Weelde Poppel 

    National Archives of Australia

    http://stamboom-segers.gt-servers.com/index.htm

    http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46

    https://www.familysearch.org/

    http://www.robgomes.nl/tng/

    http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?kid=2147&mid=201157

    http://olaus.home.xs4all.nl/diebrinkpeize/

    http://files.usgwarchives.org

    http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~luijkenaar

    http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

    http://www.geni.com/people

    http://www.bhic.nl/site/

    http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

    http://www.pdeleuw.de/deleuw/

    http://cookcountygenealogy.com/SignIn.aspx

    http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com

    http://www.heemkringkinrooi.net/

    http://www.ancestry.com     

    http://www.teunissen-home.com 

    http://gallica.bnf.fr/Search?q=donia

    http://www.swaen.com/item.php?id=18756 

    http://www.ghklonderzeel.be/site/

    Documentatiestichting Leeuwardendeel 


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB©  icon (web page link)GED4WEB© version 3.32 .

Back to Main Page

Copyright 2011 Michel van Britsom

affiliate_link website security